Chờ cuộc “cải tổ” mới về nhân sự nội bộ Việt Nam

© Ảnh : Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư phápTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên bế mạc Kỳ họp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên bế mạc Kỳ họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2024
Đăng ký
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).
Theo đó, cán bộ, đảng viên phải trong sạch, không tham ô, không tham nhũng, tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng để trục lợi và sẵn sàng từ chức khi không còn đủ khả năng, uy tín.
“Cuộc cải tổ mới về công tác cán bộ” với Quy định 144 lần này, một lần nữa khẳng định quyết tâm và nỗ lực rất lớn của Đảng và cá nhân Tổng Bí thư trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch bộ máy, đảm bảo chất lượng nguồn nhân sự nội bộ của cả hệ thống chính trị.

Quy định 144 của Bộ Chính trị

Quy định 144 vừa được Bộ Chính trị ban hành có hiệu lực từ ngày ký (9/5/2024) và được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.
Quy định 144 được ban hành căn cứ vào Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại Việt Nam.
Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm Quy định này.
Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức quán triệt Quy định; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định (qua Ban Tuyên giáo Trung ương).
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2024
Để ngăn chặn tham nhũng ở Việt Nam, cán bộ, công chức cần được trả lương cao hơn

Để dân phát huy quyền làm chủ

Theo đó, Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên Việt Nam trong giai đoạn mới.
Thứ nhất, cán bộ, đảng viên giai đoạn mới phải là người yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc.
Quy định số 144 nêu rõ, cán bộ, đảng viên phải suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Phải đặc biệt tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với Nhân dân. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.
Tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh.
“Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân lên trên hết, trước hết; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân”, Quy định 144 thể hiện.
Thứ hai, cán bộ, đảng viên thế hệ mới phải luôn bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập.
Khai mạc Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI lần thứ 28  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2024
Ông Đặng Minh Đạt làm tổ trưởng Tổ công tác đánh giá việc phòng chống tham nhũng
Theo Quy định 144, cán bộ, đảng viên phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
“Kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, Quy định nhấn mạnh.
Đồng thời, thực hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Cán bộ thời kỳ mới cũng cần nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.
Cùng với đó, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân.
Phải chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng; năng lực công tác, làm việc trong môi trường quốc tế.
Tích cực tham gia quá trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng theo đường lối đối ngoại của Đảng phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng cộng đồng vì hòa bình, ổn định, tiến bộ và phát triển.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Bộ Chính trị kiên quyết xử lý nghiêm tham nhũng trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Không được tham nhũng

Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, cán bộ, đảng viên phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
Theo đó, tâm huyết, trách nhiệm, dấn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, có ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng quy định; tiết kiệm và hiệu quả; không xa hoa, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực vật chất khác của tập thể và cá nhân.
“Trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Cán bộ, đảng viên cũng cần trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói sai sự thật; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh.
“Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín”, nội dung đáng chú ý ở Quy định 144 thể hiện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động. 

 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2024
Thủ tướng: Việt Nam ổn định chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Tổng Bí thư
Bản thân cán bộ, đảng viên cũng cần nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực.
Thứ tư, cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.
Theo đó, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cơ quan, tổ chức và trong Nhân dân, trước hết là ở chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác, khu dân cư; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, nhất là kỷ luật phát ngôn. Nói và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành các quy định của cơ quan, đơn vị; phục tùng sự phân công của Đảng, của tổ chức.
“Sống có nghĩa tình, chân thành, thương yêu, đối xử, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và mọi người theo lẽ phải, phù hợp với đạo lý dân tộc, cùng nhau tiến bộ”, Quy định lưu ý.
Đồng thời, nêu cao trách nhiệm trong công tác và sinh hoạt; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng Tô Lâm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2024
Nóng: Giới thiệu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội
“Kiên quyết đấu tranh, phê phán mọi hành vi né tránh, đùn đẩy, hoặc có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm. Làm tốt trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ đối với gia đình, cộng đồng, xã hội”, Quy định của Bộ Chính trị nhấn mạnh.
Cán bộ, đảng viên thời kỳ mới phải gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.
Bộ Chính trị yêu cầu, cán bộ phải gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
“Cán bộ, đảng viên chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cấp ủy gương mẫu trước đảng viên, đảng viên gương mẫu trước quần chúng”, Quy định 144 thể hiện.
Tích cực vận động, thuyết phục gia đình, người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Khiêm tốn, cầu thị, giản dị; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác.
“Nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm”, Bộ Chính trị quán triệt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала